ចុះឈ្មោះ
ការផ្តល់រង្វាន់

Bảo trì hệ thống

Để phục vụ bạn tốt hơn, V9BET hiện đang thực hiện bảo trì hệ thống. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này .

Dự kiến hệ thống sẽ được bảo trì từ 2017-05-01 10:30:00 - 2017-05-01 13:30:00 (GMT +07:00)

Bạn có thể liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại:

012 259 699+855 12 259 699
012 230 699+855 12 230 699


System Maintenance

To serve you better, V9BET is currently performing a system maintenance. We apologise for any inconvenience caused.

This maintenance is scheduled: 2017-05-01 10:30:00 - 2017-05-01 13:30:00 (GMT +07:00)

You may contact our customer service officer at:

012 259 699+855 12 259 699
012 230 699+855 12 230 699


การบำรุงรักษาระบบ

เพื่อการบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน, V9BET กำลังอยู่ในระหว่างการบำรุงรักษาระบบ เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบถึง: 2017-05-01 10:30:00 - 2017-05-01 13:30:00 (GMT +07:00)

คุณสามารถติดต่อแผนกเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ที่ :

012 259 699+855 12 259 699
012 230 699+855 12 230 699


ប្រព័ន្ធដំនើរការកំពុងស្ថិតក្នុងការដំហែទាំ

ដើម្បីបំរើលោកអ្នកកាន់តែល្អជាងនេះ, V9BET យើងខ្ញុំកំពុងតែដំនើរាការដំហែទាំប្រព័ន្ធ.យើងសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលណាមួយដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហានេះ.

ការដំហែទាំចាប់ពី: 2017-05-01 10:30:00 - 2017-05-01 13:30:00 (GMT +07:00)

លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំតាមរយៈ

012 259 699+855 12 259 699
012 230 699+855 12 230 699