ប្រាក់បន្ថែម150%សម្រាប់អតិថិជនចុះឈ្មោះដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ

លក្ខខ័ន្តិក:

  លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
  តម្រូវការ៖ 
  • យ៉ាងតិច: 10 ដុល្លា
  • យ៉ាងច្រើន:100 ដុល្លា
  • វិលជុំ: 15 ដង
  លក្ខខណ្ឌចូលរួម 

  1. អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ណាដែលមិនទាន់បានធ្វើការដកប្រាក់របស់ខ្លួនអាចមានសិទ្ធិទទួលយកប្រាក់បន្ថែម 15០% ក្នុងកំឡុងពេលដែលបានធ្វើការដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូង។
  2. ការផ្តល់រង្វាន់នេះសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដំបូងចាប់ពី01/01/2017 00:00:00 (GMT +7) រហូតដល់ 31/01/2017 23:59:59 (GMT +7).
  3. លក្ខខណ្ឌនេះសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ដែលមកពីប្រទេស កម្ពុជា តែប៉ុណ្ណោះ។
  4. អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងបើកយកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។
  5. សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ក្នុងទំព័រលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៃការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់មុនពេលចូលទៅក្នុងគណនី V9BET របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយកប្រាក់រង្វាន់។
  6. ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លា។ អតិថិជនម្នាក់អាចបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (មិនគិតពីប្រាក់ដើម) ហើយច្រើនបំផុតរហូតដល់ 100ដុល្លា។
  7. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន ១៥ដង ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖
    
   ការដាក់ប្រាក់ដំបូង = 10 USD
   • ប្រាក់បន្ថែម = 150% X 10 USD = 15 USD
   • តម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិលជុំ = (10 + 15 ) X 15 = 375 USD 
  8. រាល់ការភ្នាល់បញ្ច្រាស់គ្នាណាមួយនឹងមិនគិត រឺរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
  9. ទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់នេះអាចប្រើជាមួយតែ៖
   ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីកីឡា 0.28%
   • ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 0.8%
   • ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីគីណូ 1%
  10. ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ និងប្រាក់បន្ថែមមិនត្រូវបានធ្វើការភ្នាល់យ៉ាងតិច ១ដងក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបើកយកទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះ ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវកាត់ចោល, ក្រៅពីនេះ ក្នុងករណីដែលការដកប្រាក់ធ្វើឡើងមុនពេលការដាក់ភ្នាល់បាន ១៥ដង ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងឈ្នះក៏នឹងត្រូវបានកាត់ចោលផងដែរ។ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលបានដាក់ភ្នាល់ជាមួយនឹងហាងឆេងទាបជាង ០.៥ រឺ ១.៥០ (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប)ក៏មិនត្រូវបានរាប់ចូលក្នុងតំរូវការនៃការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  11. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ទទួលប្រាក់សងវិញ 5%​ សំរាប់ការភ្នាល់ចាញ់​រហូតដល់ 888 USD

លក្ខខ័ន្តិក:

  ភ្នាល់កាន់តែច្រើន ទទួលបានកាន់តែច្រើន

  លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម៖

  1. ការផ្តល់រង្វាន់នេះចាប់ពីថ្ងៃទី 24/12/2016 00:00:00 (GMT +7) រហូតដល់ 24/01/2017 23:59:59 (GMT +7).
  2. ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺផ្តល់ជូនអតិថិជន V9BET ទាំងអស់ដែលបានបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម:
   1. ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណជា​ USD។
   2. បានធ្វើការដាក់ប្រាក់សរុបយ៉ាងតិច 400 USD​ ក្នុងកំឡុងពេលផ្តល់ជូននេះ។
  3. ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺផ្អែកលើចំនួនប្រាក់ចាញ់សុទ្ធលើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងខែនេះ រហូតដល់ អតិបរមា 888 USD។

  ឧទាហរណ៍៖ ចំនួនសរុបប្រាក់ចាញ់សុទ្ធលើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គឺ 200 USD។ អតិថិជននិងទទួលបាន 200 USD X 5% = 10 USD ត្រលប់ទៅវិញ។

  1. ចំនួនប្រាក់សងវិញសម្រាប់ខែនេះនឹងបញ្ចូលជូននៅថ្ងៃទី 7 នៃខែបន្ទាប់។
  2. ចំនួនប្រាក់សងវិញតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន 1ដង លើផលិតផលណាមួយ មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់។ ប្រសិនបើចំនួនប្រាក់សងវិញមិនបានធ្វើការភ្នាល់ក្នុងរយៈពេល 100 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរង្វាន់ត្រូវបានដាក់ជូន រង្វាន់នឹងចំនូនប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់នឹងត្រូវកាត់ចោល។
  3. រាល់ការភ្នាល់សងខាង ឬ សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ (ដែលរួមទាំង មានគណនីពីរដូចគ្នា ឬ បុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលមាន ទំនាក់ទំនង/ឃុបឃិតគ្នា ហើយប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ នោះរង្វាន់នឹងត្រូវកាត់ចោលភ្លាម) រាល់ការភ្នាល់ដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬ ស្មើ ឬ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលក្រោមហាងឆេង 0.5 ឬ 1.50 (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប) ក៏មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  4. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ទទួលទឹកប្រាក់បន្ថែម 299ដុល្លារដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីឲ្យបាន 10000ដុល្លារជារៀងរាល់ខែរយៈពេល 3ខែ!

លក្ខខ័ន្តិក:

  តម្រូវការ៖ 
   
  • យ៉ាងតិច: ដាក់ប្រាក់ 10,000ដុល្លារក្នុងមួយខែ រយៈពេល 3ខែ
  • វិលជុំ: 6 ដង

  លក្ខខណ្ឌចូលរួម 

  1. ការផ្តល់រង្វាន់នេះសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដំបូងចាប់ពី01/11/2016 00:00:00 (GMT +7) រហូតដល់ 31/01/2017 23:59:59 (GMT +7).
  2. លក្ខខណ្ឌនេះសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ដែលមកពីប្រទេស កម្ពុជា តែប៉ុណ្ណោះ។
  3. ដើម្បីទទួលយកប្រាក់បន្ថែម 299ដុល្លារ អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនឲ្យបាន 10000ដុល្លារជារៀងរាល់ខែក្នុងរយៈ 3ខែ - គិតសរុប 30000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល 3ខែ។
  4. អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងបើកយកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។
  5. ដើម្បីបើកយកប្រាក់បន្ថែម, អតិថិជនទាំងអស់គ្រាន់តែផ្តល់នូវ៖ ឈ្មោះចូលគណនីរបស់លោកអ្នក និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ជោគជ័យ បន្ទាប់មកផ្ញើរអ៊ីមែលទៅកាន់ "promo@v9betkh.com" មុនពេលការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានបញ្ចប់។
  6. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន 6ដងទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖
    
   ប្រាក់បន្ថែម = USD 299
   • តម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិលជុំ = (USD 299) x 6 = USD 1,794
  7. រាល់ការភ្នាល់បញ្ច្រាស់គ្នាណាមួយនឹងមិនគិត រឺរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
  8. ទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់នេះអាចប្រើជាមួយតែ
    
   ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីកីឡា 0.28%
   • ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 0.8%
   • ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញពីគីណូ 1%
   • យុទ្ធនាការ Facebook – HALL of FAME
  9. ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ និងប្រាក់បន្ថែមមិនត្រូវបានធ្វើការភ្នាល់យ៉ាងតិច ១ដងក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបើកយកទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះ ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវកាត់ចោល, ក្រៅពីនេះ ក្នុងករណីដែលការដកប្រាក់ធ្វើឡើងមុនពេលការដាក់ភ្នាល់បាន ៦ដង ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងឈ្នះក៏នឹងត្រូវបានកាត់ចោលផងដែរ។ ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលបានដាក់ភ្នាល់ជាមួយនឹងហាងឆេងទាបជាង ០.៥ រឺ ១.៥០ (អត្រាសងបែបអ៊ឺរ៉ុប)ក៏មិនត្រូវបានរាប់ចូលក្នុងតំរូវការនៃការភ្នាល់វិលជុំនោះដែរ។
  10. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

0.28% ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញគ្មានដែនកំនត់សំរាប់កីឡា

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី01/01/2017 00:00:00 (GMT +7) រហូតដល់ 31/01/2017 23:59:59 (GMT +7).
  2. ការសងច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំនត់
  3. សំរាប់ការភ្នាល់ណាដែលគ្មានការឈ្នះចាញ់, ការភ្នាល់ដែលលុបចោល, ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនិងការភ្នាល់បែបអត្រាសងក្រោម០.២របស់ហុងកុងនិងមិនបានគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំឡើយ។ ទឹកប្រាក់វិលជុំដែលបានមកពីប្រាក់បន្ថែមនៃការដាក់ត្រូវបានកាត់ចេញពីសាច់ប្រាក់ភ្នាល់សរុបកីឡារបស់អតិថិជនV9BETសំរាប់សាច់ប្រាក់បង្វិលសងវិញនៃកីឡា។
  4. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ
  5. អតិថិជនV9BETទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលសងមកវិញជារៀងរាល់ ៧២ម៉ោងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ។
  6. ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។
  7. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត

0.8%ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញគ្មានដែនកំនត់សំរាប់កាស៊ីណូ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនចាប់ផ្តើមពី01/01/2017 00:00:00 (GMT +7) រហូតដល់ 31/01/2017 23:59:59 (GMT +7).
  2. ការសងដ៍ច្រើនគ្មានដែនកំនត់។
  3. សមាជិក V9BET ទាំងអស់មានសិទ្ធទទួល 0.8% ប្រាក់បង្វិលសងវិញទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់លេងក្នុងកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ Club V9, Club VE9AS និង Epic Club ក្នុងរយៈពេលការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរង្វាន់នេះប៉ុណ្ណោះ។
  4. អតិថិជន V9BET ទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃសំរាប់កាស៊ីណូ Club V9 និង ជារៀងរាល់សប្តាហ៏សំរាប់ Club VE9AS និង Epic Club បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ។
  5. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ។
  6. ទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញនិងដាក់ចូលទៅគណនី V9BET របស់អតិថិជនក្នុងគណនីដើមនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃបន្ទាប់សំរាប់កាស៊ីណូ Club V9 និងសំរាប់ Club VE9AS នឹង Epic Club នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់រយៈពេល 7 ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ថ្ងៃភ្នាល់។
  7. សំរាប់ល្បែងបៀរប៉ាក់ការ៉ាត់នៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់រាល់ទឹកប្រាក់ដែលមិនបានស៊ីសងនឹងមិនគិតបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកប្រាក់វិលជុំឡើយ។
  8. រាល់ការភ្នាល់សងខាងសំរាប់កាស៊ីណូនឹងមិនគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំសំរាប់សងមកវិញឬគិតបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំផ្សេងៗឡើយ។
  9. ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ដាក់ប្រាក់ នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។
  10. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

1% ទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញគ្មានដែនកំនត់សំរាប់គីណូ

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី01/01/2017 00:00:00 (GMT +7) រហូតដល់ 31/01/2017 23:59:59 (GMT +7).
  2. ការសងដ៍ច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំនត់
  3. ក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយនេះអតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ឋិទទួលបានទឹកប្រាក់សងវិញ១% ដោយផ្អែកលើទឹកប្រាក់សរុបរបស់ពួកគេបានភ្នាល់ក្នុងV9 Kenoតែមួយគត់
  4. អតិថិជនV9BETទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់សងមកវិញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់យើងខ្ញុំបានធ្វើផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។
  5. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ
  6. ទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញនិងដាក់ចូលទៅ គណនីអតិថិជនV9BETក្នុងគណនីដើមមុន២៤ម៉ោងនៅថ្ងៃបន្ទាប់
  7. រាល់ការភ្នាល់សងខាងសំរាប់គីណូនឹងមិនគិតបញ្ចូលក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំសំរាប់សងមកវិញឬគិតបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ប្រាក់វិលជុំផ្សេងៗឡើយ។
  8. ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។
  លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត

ការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9BET

លក្ខខ័ន្តិក:

  ការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9

  ប្រសិនបើយើងមិនអាចបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក:

  1. ក្នុង 30 នាទីសម្រាប់ការស្នើរសុំដាក់ប្រាក់ឬ
  2. ក្នុង 90 នាទីសម្រាប់ការស្នើរសុំដកប្រាក់

  យើងនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវប្រាក់រង្វាន់ 1 ដុល្លារអាមេរិក (22.000 ដុង ឬ35 បាត)!

  តម្រូវការ:

  - កាត់យករូបថតពេលវេលាប្រតិបត្តិការនិងកាលបរិច្ឆេទពីគេហទំព័រ V9BET និងរបាយការណ៏ធនាគាររបស់អ្នក (ឬសារការផ្ទេរប្រាក់របស់វីងដែលទទួលបានជោគជ័យ) ហើយផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំទៅ promo@v9betkh.com ជាមួយប្រធានបទ "ការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9»។

  លក្ខខណ្ឌចូលរួម:

  1. ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពី 01/01/2017 00:00:00 (GMT + 7) រហូតដល់ 31/01/2017 23:59:59 (GMT + 7) ។ កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែអ្នកលេងសកម្មរបស់ V9BET ។
  2. កម្មវិធីនេះគឺសំរាប់សមាជិក V9BET ទាំងអស់មកពីប្រទេសខាងក្រោមនេះ៖ ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ។
  3. ដើម្បីទទួលរង្វាន់នេះសមាជិកត្រូវតែបង្កើតប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ឬដកប្រាក់ណាមួយ។ ប្រសិនបើបន្ទាប់ពី 30 នាទីយើងនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ដំណើរការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកឬបន្ទាប់ពី 90 នាទីក្នុងការដកប្រាក់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវប្រាក់រង្វាន់ 1 ដុល្លារអាមេរិក (~22.000 ដុង ឬ~ 30បាត)!
  4. ដើម្បីទទួលយក "ប្រាក់រង្វាន់ការប្រកួត" សមាជិកគ្រាន់តែធ្វើការផ្ញើអ៊ីមែលដោយប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយ V9BET ផ្ញើទៅ promo@v9betkh.com ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីដោយបញ្ចក់ពី:

  - ប្រធានបទអ៊ីម៉ែល: ការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9

  - ឈ្មោះចូល

  - រូបថតអេក្រង់នៃពេលវេលាកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ប្រាក់ឬដកប្រាក់ពីគេហទំព័រ V9BET និងរបាយការណ៏របស់ធនាគារ (ឬសារការផ្ទេរប្រាក់របស់វីងដែលទទួលបានជោគជ័យ)។ បន្ទាប់មកផ្ញើអ៊ីមែលទៅ promo@v9betkh.com ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។

  1. ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺអាចទទួលយកច្រើនជាងមួយដងក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ ហើយអ្នកអាចទទួលបាននូវរង្វាន់នេះបានដរាបណាប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នកត្រូវនិងលក្ខខ័ន្តិកៈ។
  2. ប្រាក់រង្វាន់នេះតម្រូវឱ្យមានការភ្នាល់វិលជុំ (1) ដងនៅលើផលិតផលរបស់ V9BET ណាមួយមុនពេលធ្វើការដកប្រាក់។
  3. កម្មវិធីនេះគឺមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្រោមស្ថានភាពដូចខាងក្រោម:
  • ការថែទាំគេហទំព័រ ប្រព័ន្ធ និងធនាគារ។
  • ប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងតាមរយៈបេឡាឬការផ្ទេរប្រាក់តាមអេធីអឹម។
  • ប្រតិបត្ដិការផ្ទេរឆ្លងធនាគារ (អនុវត្តលើ ប្រទេសវៀតណាម កម្ពុជា និងថៃ)
  • ការដកប្រាក់ទាំងអស់តាមរយៈវីងធ្វើឡើងពីម៉ោង 10:00 យប់ (GMT + 7) ថ្ងៃនេះ - 10:00 ព្រឹក (GMT + 7) ថ្ងៃបន្ទាប់ហើយការដកប្រាក់ទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈធនាគារពីម៉ោង 01:00 ព្រឹក (GMT + 7) - 06:00 ព្រឹក (GMT + 7) ។
  • ការដកប្រាក់ទាំងអស់ដែលតម្រូវការត្រួតពិនិត្យពី V9BET ។
  • ការពន្យារពេលដោយបង្កឡើងដោយខ្លួនឯងឬភាគីទីបីណាមួយក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលដោយកំណត់លើ:

  ការដាក់​​បែបបទស្នើខុសនៃការដាក់ប្រាក់ឬដកប្រាក់

  ឈ្មោះផ្សេងគ្នាដែលបានប្រើសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនិងរបាយការណ៏ធនាគាររបស់យើង

  ការដាក់ប្រាក់ដោយធ្វើឡើងពីភាគីទីបី

  ធនាគារធ្វើឲទាន់សម័យឈ្មោះខុសឬសេចក្ដីលម្អិតសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់

  1. មានតែសមាជិកដែលបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលយើងខ្ញុំមានចែងទាំងអស់នឹងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីការប្រកួតប្រជែងជាមួយ V9។
  2. រង្វាន់នេះអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាជាមួយកម្មវិធីរង្វាន់ដទៃទៀត។
  3. កម្មវិធីនេះគឺកំណត់សំរាប់តែមនុស្សម្នាក់ អាស័យដ្ឋានមួយ អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលមួយ លេខទូរស័ព្ទមួយ គណនីធនាគារមួយ និងអាស័យដ្ឋាន IP មួយសម្រាប់គណនីដែលបានចុះឈ្មោះ។
  4. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ចូលរួមទស្សន៍ទាយឈ្នះរង្វាន់អាវកីឡា ឬទឹកប្រាក់បន្ថែម 20$ ជារៀងរាល់សប្តាហ៍!

លក្ខខ័ន្តិក:

  1. កម្មវីធីផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែសមាជិករបស់ V9 នៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។
  2. សមាជិកទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងបើកយកប្រាក់បន្ថែមមុនពេលនៃការប្រកាសនេះបញ្ចប់។
  3. សមាជិកដែលបានទស្សន៍ទាយឈ្នះក្នុងកម្មវិធី នឹងទទួលការទាក់ទងពីក្រុមភ្នាក់ងារអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំក្នុងអំឡុងពេលប្រកាសដំណឹង។
  4. ក្នុងសប្តាហ៍និមួយៗ យើងនឹងជ្រើសរើសយកតែ ២០នាក់ដំបូងគេដែលបានទស្សន៍ទាយត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់។ ក្នុងនោះ ១០នាក់នឹងត្រូវជ្រើសរើស ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់បន្ថែម ២០ដុល្លារ រីឯ ១០នាក់ទៀតសម្រាប់ឈ្នះអាវកីឡា។
  5. របៀបចូលលេង៖
   • ចូលទៅគេហទំព័រhttp://cambosport.com/cambosport-voting
   • ចុចលើប៊ូតុង Facebook និងទទួល Approve ដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងការទស្សន៍ទាយ
   • ផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសម្រាប់ទាក់ទង
   • ជ្រើសរើសក្រុមដែលអ្នកពេញចិត្ត
   • Like & Share, និងសរសេរ #Cambodia ភ្ជាប់នៅក្នុង Comment.
  6. រង្វាន់ទាំងអស់នឹងផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែលបានឈ្នះដោយជោគជ័យនិងបានគោរពគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។
  7. ការផ្តល់ជូននេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់ដែលមានស្រាប់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំជាមួយទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់ពីចំនួនសរុបដែលបានភ្នាល់។
  8. លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

កំណត់ចំណាំ
ការស្នើរសុំត្រូវបានជោគជ័យ
លេខកូដស្នើរសុំរង្វាន់របស់លោកអ្នកគឺ